Vid planering av olika åtgärder i skogsmark som förväntas innehålla naturvärden är en naturvärdesinventering ett mycket bra hjälpmedel. För vissa åtgärder krävs det dessutom naturvärdesinventeringar enligt miljöbalken. Oavsett syftet med inventeringen så skall en väl utförd naturvärdesinventering ge en detaljerad kartläggning av ett givet områdes eller landskaps naturvärden. Dokumentationen från naturvärdesinventeringen är mycket värdefull i samband med tillståndsansökningar eller samråd med myndigheter, likväl som den erbjuder ett mycket kvalitativt stöd vid det egna planerandet av skogliga åtgärder på en skogsfastighet.

I företaget finns mångårig kompetens kring naturvärdesbedömningar av skog samt riktade artinventeringar. Under de senaste 6 åren har vi bl.a. naturvärdesinventerat åt SCA skog. De skogliga inventeringarna är kalibrerade utifrån skogsstyrelsens definition av nyckelbiotoper. Naturvärdesinventeringar av skog bygger på en samlad bedömning av naturskogstrukturer och här innefattas bl.a. värdering av förekomst av död ved, gamla träd, skiktningsförhållanden, lövinslag, förekomst av rödlistade arter och beståndshistorik. Utifrån naturvärdesinventeringen klassas området in i naturvärdesklass samt skötselförslag anges.

En väl utförd naturvärdesinventering och det eventuellt utmynnande skötselförslaget är till stor hjälp vid planeringen av naturvårdande skötselåtgärder i hänsynskrävande biotoper. Exempel på åtgärder i hänsynskrävande biotoper kan vara allt ifrån: Nyskapning av död ved, katning (randbarkning) av tallar för att efterlikna brandskador, omfattande granhuggning i lövrika skogar eller brandefterliknande huggningsingrepp i tallnaturskogar som inte lämpar sig för naturvårdsbränningar.

En ytterligare styrka som vi inom företaget bedömer som värdefull är att vi inom den egna organisationen kan utföra hela kedjan från inventering till praktisk skötsel i hänsynskrävande biotoper. Detta har gjort att naturvärdesinventeringarna har blivit skarpare med avseende på att de skötselförslag som ges för biotopen har en förankring i erfarenhet från de praktiska skötselåtgärderna.

I den praktiska biotopvården jobbar vi med skötselplaner. Skötselplanen grundas på de uppgifter som naturvärdesinventeringen fångat in samt den bedömning av vilken skötsel som skall utföras i biotopen som fastställdes i samband med inventeringen. Skötselplanen nyttjas som ett traktdirektiv av våra maskinförare. Skötselplanen delas in i tre olika delar:

  • Historik och nuläge
  • Målbild
  • Åtgärder

Skötsel framgent är en ytterligare punkt som måste tas i beaktande och revideras utifrån beståndets framtida utveckling, rådande forskningsläge och erfarenheter.

Kontakta oss om ni behöver hjälp på er fastighet.

[melonhtml5-timeline id=”1″]
070-583 93 99 Byvägen 34 832 45 Frösön info@orangutang.nu
© 2016 Orangutang Skogs & Naturvård AB