Som markägare har man inte bara rättigheter: man har även skyldigheter. Några av de skyldigheterna kan fångas upp av en väl utförd avverkningsplanering som syftar till att identifiera och avgränsa områden och detaljobjekt som anses skyddsvärda både ur kulturmiljö- samt naturvårdshänseende.
I Kulturmiljölagen skyddas lämningar som tillkommit före år 1850. Vad gäller dessa så får man inte utan tillstånd rubba, gräva ut, täcka över, ta bort, plantera igen eller på andra sätt skada eller ändra fornlämningen samt det område intill som benämns fornlämningsområde. Ett exempel på en fornlämning är stenåldersboplatser och fångstgropar. Vad gäller lämningar skapade efter år 1850 står följande att läsa i Skogsvårdslagens 30 §: Skador skall förhindras helt eller begränsas så långt det är möjligt utan att den pågående markanvändningen avsevärt försvåras. Ett exempel på en sådan kulturlämning är en kolbotten.
Vad gäller hänsyn gentemot naturvärden så skall lagstadgad hänsyn efterlevas så riksdagens miljömål uppfylls. De miljöer som det är stor brist på i dagens skogar kan t.ex. vara gamla träd, varierande trädslagsfördelning och åldersstruktur, död ved och då främst äldre död ved, med mera. Beroende på naturvärdenas omfattning kan det antingen bli fråga om att spara detaljhänsyn, t.ex. att man lämnar en gammal naturvärdestall, eller så kanske en hänsynsyta (mindre än 0,5ha) måste avgränsas samt vid större sammanhängande områden måste ett hänsynsområde (större än 0,5ha) sparas. Exempel på detta är rasbranter, kallkällpåverkad mark, sumpskogar, brandfält, etcetera.

Vid en väl utförd avverkningsplanering har allt ovanstående identifierats, märkts ut för avverkningslaget samt vid förekommande fall skötselåtgärder föreslagits. Utöver att hitta och identifiera kultur- och miljövärden syftar avverkningsplaneringen till att i möjligaste mån underlätta för avverkningsmaskinerna genom att hitta bästa plats att lossa virket, hitta kortaste och mest bäriga skotväg ut från avverkningstrakt till farbar bilväg, märka ut och föreslå passager på lämpliga ställen över/förbi områden med sämre bärighet, identifiera bästa plats för brobyggnation vid bäckpassage, och mycket mera.

En bra planerad avverkningstrakt leder till bättre ekonomi för åtgärden, ett snyggare slutresultat utan körskador, korrekt och erforderlig hänsyn tagen samt att det underlättar för kommande skogsskötsel på trakten då intressanta och värdefulla objekt redan har identifierats och bevarats.

Taxering är en skoglig uppskattning och den kan göras på flera olika sätt. Sedan ett år tillbaka finns laserskannat material man kan granska för att bilda sig en hyfsad uppskattning över skogstillståndet. Men det vi använder oss mest av är cirkelytetaxering. Under taxeringen samlar vi även in bortsättningsfaktorer, d.v.s. vi bedömer årstid för avverkningen, lutning och övriga hinder, vägstandard med mera. Vi ser till att hålla oss med nödvändig och uppdaterad utrustning för uppdragen.

Vi på Orangutang Skogs & Naturvård har lång och gedigen erfarenhet av taxering och avverkningsplanering.

[melonhtml5-timeline id=”1″]
070-583 93 99 Byvägen 34 832 45 Frösön info@orangutang.nu
© 2016 Orangutang Skogs & Naturvård AB